Ing. Mgr. Pavel Procházka

Skřivánčí 1149/8
746 01 Opava
+420 602 752 952
pavel.prochazka@4firms.eu

Služby

Zpracování posudků

Posudky jsou zpracovávány za následujícími účely:

Znalecké posudky jsou z velké části zpracovávány pro účely definované zákonem č. 90/2012 (Zákon o obchodních korporacích)  či zákonem č. 125/2008 Sb. (zákonem o přeměnách). Tyto posudky jsou zpracovávány nejčastěji pro následující účely, výčet případů, kdy je znalecký posudek třeba, je ale mnohem širší.

Ocenění podniků a částí podniků pro účely transakcí s podniky či částmi podniků, či pro účely jiné včetně řízení občanskoprávních (dědictví, společné jmění manželů apod.) a řízení spřed státní správou (zejména v daňové oblasti).

Ocenění obchodních a vypořádacích podílů pro všechny účely dané právními předpisy. Je možné provést i ocenění pro zjištění hodnoty obchodních podílů pro další účely.

Ocenění cenných papírů, akcií, pro účely obchodního zákoníku, zákona o nabídkách převzetí i zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.

Ocenění majetkových převodů mezi propojenými osobami jsou velmi častým účelem ocenění.

Ocenění nepeněžitých vkladů

Ocenění obchodního jmění, především v souvislosti s přeměnami obchodních společností, tj. fúzemi, rozděleními, převody jmění na společníka či změnami právní formy.

Znalecká zpráva o fúzi u procesu fúze pro přezkum projektu fúze znalcem.

Stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění či protiplnění při procesu squeeze-out.

Ocenění podniku pro zjištění hodnoty majetku jako zástavy, apod.

 

Fúze, akvizice, převzetí podniků

Poradenská činnost spočívá v ocenění cílové společnosti při akvizici podniku, v procesu hledání synergických efektů, vyhodnocení variantních scénářů fúze či akvizice. Poradenství při prodeji podniku, při jednání s kupujícím, argumentační podpora, hledání vzájemně výhodných variant řešení.  

 

Exity z businessu

Poradenství spočívá v odstranění problémů v načasování a představách, zaměření se na řízení hodnoty před prodejem a využití potenciálu podniku a výnosnost transakce.

Všichni majitelé firem by v zájmu prosperity svého podniku a maximalizace potenciálního výnosu z prodeje podniku měli mít připravený scénář změny vlastnické struktury včetně časového harmonogramu.

Řádná příprava podniku na prodej není otázkou několika týdnů.

Ve své praxi jsem se setkal s prodeji podniků v situaci, kdy byl prodej podniku vynucen nepříznivými okolnostmi, tedy v situaci bez dostatečné přípravy na prodej podniku. Takováto situace je pro kupujícího vždy výhodná a prodejní cena tomuto rozložení sil také odpovídá.

Při dostatečném času na přípravu prodeje či jiné formy změny vlastnictví lze dosáhnout výrazně vyšší hodnoty, než při prodeji v časové tísni.

 

Analýza podnikatelských záměrů a rozhodnutí

Služby zahrnují ekonomické poradenství určené managementu nebo vlastníkům společností.

Tato analýza může zahrnovat:

  • hodnocení výchozí situace
  • strategickou analýzu podniku a relevantního odvětví
  • finanční analýzu
  • variantní modelování a rozbor alternativ včetně vyhodnocení
  • analýza rizik, nákladů realizace a potřeby času
  • vyhodnocení variant z hlediska hodnoty
  • případně i další rozbory podle přání klienta

 

Profesní spolupráce - Služby partnerů

Při zpracovávání posudků spolupracuji se znaleckou kanceláří ADONE.

 

Pojištění

Služby znalce jsou kryty pojistkou odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu znalecké činnosti uzavřenu: 

  • u Ćeské podnikatelské pojišťovny, a.s.
  • u pojišťovny Slavia, a.s.